سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلی > دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی  

وظایف دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

 الف ) : وظایف جاری

1-    تعیین تقویم جلسات و اتفاقات سالانه و ماهانه .

2-    مدیریت فرآیند برگزاری جلسات و همایش ها .

3-    تدوین گزارش عملکرد فردی به طور ماهانه و گزارش عملکرد سالانه در قالب اعلامی رییس دبیرخانه .

4-    به روز رسانی بخش خود در سایت دبیرخانه و سایر روش های اطلاع رسانی .

5-    شرکت در جلسات هفتگی دبیرخانه و پایش جمعی برنامه سالانه و ماهانه دبیرخانه، ثبت صورتجلسه .

6-     پاسخگویی مدون به رییس دانشگاه ( دبیر کارگروه تخصصی ساغ و رییس شورای دانشگاه ) .

7-    ارتباط موثر، مستمر و رضایت بخش با کلیه مخاطبان از طریق انواع ارتباطات شامل مکاتبات، پست الکترونیک، پیامک، تلفنی .

8-    کار با نرم افزار برنامه ریزی عملیاتی .

9-    تدوین مکاتبات و کار با نرم افزار ثبت، ارسال و پیگیری مکاتبات دانشگاه و استان .

10-  شناسایی، جمع آوری، ثبت اسناد و اطلاعات راهبردی مرتبط با قلمرو کاری خود در دبیرخانه و رازداری و حفظ اسرار دبیرخانه .

11-    همآهنگی در کلیه امور دبیرخانه با رییس دبیرخانه .

12-    ایجاد سیستم پیگیری و اطمینان از حصول نتایج کلیه مصوبات شوراهای تصمیم گیر مرتبط با دبیرخانه، تفاهم نامه های سلامت محور بین بخشی و موافقت نامه های سالانه برنامه عملیاتی واحدهای درون دانشگاهی .

13-    جستجوی مطالب و منابع مفید برای توسعه دانش و مهارت های حوزه و تسهیم این مستندات بین مخاطبان مرتبط .

14-  مشارکت در کنفرانس های مطبوعاتی و رسانه ای .

15-  مشارکت موثر در اندیشگاه سلامت و شوراهای تحت پوشش .

 ب ) : وظایف راهبردی

1-    مدیریت فرآیند تدوین، مشروعیت بخشیدن و عملیاتی شدن برنامه جامع سلامت استان و برنامه راهبردی دانشگاه هم زمان با برنامه های توسعه پنجساله .

2-    تلفیق تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و ابلاغی در جدول عملیات سالانه برنامه جامع سلامت استان و برنامه راهبردی دانشگاه .

3-    برنامه ریزی سالانه دبیرخانه با مشارکت اعضای دبیرخانه، مشاورین و اعضای اندیشگاه سلامت استان .

4-    مطالعه برای روز آمد سازی دانش و مهارتهای فردی و رویدادهای مرتبط .

5-    تدوین اسناد حمایت طلبی و انجام فرایند آن در موارد مقتضی و یا راهنمایی کارشناسان سایر حوزه ها در این زمینه .

6-     آمادگی برای توجیه و جلب حمایت مدیران جدید در زمینه نقش و برنامه های سلامت دبیرخانه در عرصه استانی .

7-    شرکت فعال در جلسات خانه مشارکت مردم و کسب اطمینان از تعامل موثر خانه مشارکت با سایر بخش های تحت پوشش .

8-    همآهنگی، نظارت و یا انجام کاربست نتایج پروژه های مرتبط به روش های مقتضی .

9-    تعریف شرح خدمات و برون سپاری برای ارزشیابی نتایج اجزای کلیه برنامه ها و اسناد سیاست .

10-   تشکیل جلسات در شرایط مقتضی برای حل مسئله .

11-   پایش مدون پیشرفت پروژه های برنامه عملیاتی حوزه تحت هماهنگی و ارائه گزارش دوره ای طبق نظر رییس دبیرخانه .

12-   مدیریت برنامه آموزشی و توانمند سازی مخاطبان .

13-   آماده سازی مصوبات برای شوراهای مرتبط به حوزه کاری به ویژه کارگروه تخصصی، هیات رییسه، هیات امنا، شورای دانشگاه و جلب نظرات پیام گزاران سلامت و رابطان، قبل از ارسال برای تصویب .

14-   پایش وضعیت عملکرد پیام گزاران و سامانه مرتبط با وی .

 ج ) : وظایف فوری

        از جمله مواردی که خارج از فعالیت های پیش بینی شده در برنامه عملیاتی سالانه و ماهانه از طرف روسای شوراهای مرتبط ارجاع شده و یا به صورت غیر مترقبه پیش می آید .

 

تبصره 1 : باتوجه به دسته بندی فعالیت های کارشناس ارشد دبیرخانه، فعالیتهای راهبردی به شرط داشتن گزارش مکتوب مدون و قابل دفاع در ارتقای شغلی کارشناس ارشد و نظام جبران خدمات لحاظ خواهد شد .

 

تبصره 2 : اتکای دبیرخانه علاوه برکارکنان ثابت اعلام شده در بالا به گروه مشاوران ( محققان و اعضای هیات علمی در کلیه رشته های مرتبط با سلامت همگانی ازجمله پزشکان اجتماعی، اپیدمیولوژیست، متخصص آمار، متخصص مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت و سیاست گذاری و تحلیل سیستم و ... ) و به امکان هایی است که برای بستن قرارداد، پرداختهای مناسب و استفاده از ظرفیت های مشاوره در داخل یا حتی خارج از استان در اختیار آن گذارده می شود .

 

تبصره 3 : معیارهای لازم برای کارشناسان مذکور رزومه مرتبط و مهارت های ارتباطی موثر مورد تایید هیات رییسه دانشگاه، گذرانیدن دوره آموزشی تعریف شده در موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران .

 

تبصره 4 : رییس دبیرخانه سیاست گذاری سلامت به عضویت هیات رییسه، شورای دانشگاه و کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی در می آید .