سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلی > مدیریت مولفه های اجتماعی سلامت > دستورالعمل ها ، معرفی و شرح وظایف 

 

معرفی و شرح وظایف مولفه های اجتماعی

1 - توانمند سازی و ارتقای مهارت SDH  در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت

2 - تدوین اولویت های مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت در سطح استان

3 - حمایت از حوزه های مختلف سلامت ( درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور

4 -  پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاهها و نهادها ( بین بخشی ) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مولفه های اجتماعی

5 -  همکاری در ایجاد سامانه نرم افزاری برای مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان

6 - حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان

7 - توانمند سازی مرکز تحقیقاتی با رویکرد ابتکارات اجتماع محور و همکاری بین بخشی

8 -  همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه های مرکز تحقیقاتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اهداف توسعه پایدار

9 -  فرهنگ سازی و حساس سازی حوزه های مختلف دانشگاه و سایر دستگاه ها در زمینه SDH 

10 - اجرای بسته های آموزشی مورد نیاز اهداف SDH

 11 -  اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون و بین بخشی

12 -  انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت

13 -  شناسایی ، ارزیابی و معرفی سازمان ها ، نهادها و یا شرکت های خصوصی و دولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت


14 -  مستند سازی و انتشارات

15 -  حمایت طلبی به منظور پیگیری پیگیری اهداف توسعه پایدار

16 - حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت درانواع طرح های توسعه

17 -  همکاری در ایجاد بانک اطلاعات و نظام دیده بانی با هدف کمک به برنامه ریزی و حساس سازی سیاست گذاران

18 -  تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح استان

19 - ایجاد کارگروه آسیب های اجتماعی سلامت در سطح استان

20 -  توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه آسیب های اجتماعی

21 -  سازماندهی نشست های دوره ای منظم با کارگروه های آسیب های اجتماعی در سطح استان و پیگیری مصوبات مربوطه

22 -  گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت