سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلی > مدیریت مشارکت های اجتماعی > دستورالعمل ها ، معرفی و شرح وظایف 

 

 
 معرفی و شرح وظایف مدیریت مشارکت های اجتماعی
 
 
شرح وظایف مدیریت مشارکت های اجتماعی:
1- تبیین وضعیت موجود سمن ها و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف مورد نظر و اعلام هر گونه تخطی وانحراف از اهداف و ماموریت های مورد نظر در اساسنامه
2- هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن های ملی و استانی
3- ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن های دارای ماموریت و موضوع مشابه
4- پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن ها ( از نظر رعایت مفاد اساسنامه ، شفافیت مالی ،پاسخگویی مناسب به ذی نفعان )
5- حمایت از برگزاری همایش های استانی توسط سمن ها
6- کمک به سمن ها در برقراری ارتباط با سمن های مشابه در سایر نقاط کشور
7- فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای انجمن های علمی و صنفی به منظور :
- آموزش جامعه تحت پوشش سمن
- آموزش دانشجویان و صاحبان حرف پزشکی ازجمله آموزش مداوم جامعه پزشکی
- ورود اعضای انجمن های علمی و صنفی به هیئت مدیره سمن ها
- تعیین سمن های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود و ترغیب اعضای انجمن های علمی – صنفی به تاسیس سمن های مورد نیاز و حمایت از آنها
- حمایت از سمن ها در طراحی و اجرای پروژه های پژوهشی
8- توانمند سازی سمن ها از طریق آموزش هیئت مدیره و هیئت موسس سمن ها
9- ایجاد زمینه مشارکت سمن ها در برنامه ها مختلف حوزه سلامت
10- کمک به معرفی سمن ها توسط رسانه های مختلف از جمله رسانه محلی
11- ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و سمن های سلامت جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سمن ها
12- حمایت از برنامه ها و فعالیتهای جهادی سمن ها در حوزه های تخصصی مربوطه
13- مستند سازی کلیه برنامه ها ، فعالیتها و رویدادهای مربوط به سمن ها
14- اجرای بسته های تکریم از سمن ها
15- تدوین برنامه جهادی برای افزایش کمی و کیفی مشارکت های مردمی در حوزه سلامت
16- احصای نیازمندیهای اساسی حوزه سلامت استان و تعریف فرآیند برای تحقق کمک رسانی به آنها از طریق خیرین
17- بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه
18- توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیات علمی و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه جهت مواجهه با خیریه ها و خیرین استان
19- فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیرین در استان و ارزش گذاری برمولفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت
20- تعامل سازنده با خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر موسسات خیریه
21- مستند سازی و انتشارات
22- همکاری در ایجاد بانک اطلاعات خیرین و واقفین حوزه سلامت
23- اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین ،شامل (ساخت فیلم ،مستند،چاپ کتاب ،برگزاری همایش تجلیل ،اعطای نشان و ... )
24- توانمند سازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تاسیس موسسه خیریه
25- سازماندهی فعالیتهای خیر ، شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یک پارچه مشارکت برای فعالیتهای خیر در سطح استان
26- تشکیل کانونها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروهها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر ،جوانان ،اصناف
27- شناسایی گروههای داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات آنها
28- بررسی و پیشنهاد مدلها و روش های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق
29- برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت
30- کمک به ایجاد شبکه گروههای داوطلب با علایق مشترک
31- برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی گروههای داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی
32- اجرای دوره های آموزشی برای موسسات خیریه حوزه سلامت
33- ایجاد شبکه خیریه استانی برای موسسات خیره حوزه سلامت
34- انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیتهای موسسات خیریه
35- کمک به ایجا موسسات خیره با عضویت گروههای مرجع وخیرین شاخص در حوزه دارای اولویت های وزارتخانه
36- تعامل با نهادها و موسسات اجتماعی – اقتصادی جهت حمایت از موسسات خیریه
37- برگزاری نشست های مستمر با گروهها،نهادها و انجمن های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف استان به منظور بسیج ظرفیت ها جهت توسعه زیر ساخت های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه
38- گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت
39- انجام سایر تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارت خانه