دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلی > مدیریت مشارکت های اجتماعی > اداره سازمان مردم نهاد 

 

استفاده از ظرفیت های بالقوه و عظیم مشارکت های مردمی و همگانی در تأمین سلامت استان نیازمند سیاست گذاری، هدایت و رهبری است مشارکتی هدفمند و معنا دار مردم  تحت عنوان سازمانهای مردم نهاد و خیریه های سلامت در این حوزه، فلسفه اصلی و وجودی تشکیل معاونت اجتماعی دانشگاه است.

 بدون شک بهره گیری از نظرات و افکار دیگران به حوزه ی صاحب نظران موجب غنای بیشتر سیستم ها و پدیده های اجتماعی است. این امر یعنی مشارکت و بهره مندی از نظرات و حمایت های دیگران در سطوح مختلف علمی، یادگیری و تغییر رفتار نقش اساسی در بهبود رویه ها، نوآوری، خلاقیت و زمینه ساز بهبودی در بسیاری از مسائل و چالش های اجتماعی است. آنچه در پی خواهد آمد چشم انداز، سیاست ها، اهداف، ساختار و مجموعه برنامه های عملیاتی معاونت نوپا و نوتشکیل اجتماعی دانشگاه در حوزه های آسیب های اجتماعی، مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت،  خیرین و موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد است.