تقویم آموزشی سال تحصیلی 95 - 94 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 

نیم سال اول 95 -94

انتخاب واحد

94/6/14  لغایت 94/6/18

شروع کلاس ها

94/6/21

حذف و اضافه

94/7/6 لغایت 94/7/7

حذف اضطراری

94/9/9

امتحانات میان ترم

94/8/20 لغایت 94/9/30

پایان کلاس ها

94/10/17

امتحانات پایان ترم

94/10/19 لغایت 94/11/4

تعطیلات بین دو نیم سال

94/11/5 لغایت 94/11/9

 

 

نیم سال دوم 95 - 94

انتخاب واحد

94/11/5 لغایت 94/11/7

شروع کلاس ها

94/11/10

حذف و اضافه

94/11/26 لغایت 94/11/27

حذف اضطراری

95/2/13

امتحانات میان ترم

95/1/20 لغایت 95/2/31

پایان کلاس ها

95/3/20

امتحانات پایان ترم

95/3/22 لغایت 95/4/8